Vilkår

GENERELLE VILKÅR FOR MEDLEMSKAP I GUMA AKTIV

Disse generelle vilkår (”Vilkårene”) gjelder for medlemskap i GUMA AKTIV fra og med 21.04.2013.

  1. Generelt

 

 

1.1 Vilkårene utgjør en del av avtale om

medlemskap i GUMA AKTIV mellom den person (”Medlemmet”) som er navngitt i avtalen og GUMA AKTIV.  Medlemsavtalen med GUMA AKTIV  består av Vilkårene og medlemsavtalen (til sammen ”Medlemsavtalen”).

Utover Medlemsavtalen vil også enkelte særskilte vilkår gjelde for visse tjenester eller visse tilbud.

Slike særskilte vilkår er tilgjengelig på  GUMA AKTIV sitt senter og vil være underlagt bestemmelsene i medlemsavtalen.

1.2 GUMA AKTIV forbeholder seg retten til å endre

Vilkårene.

  1. Medlemskap i GUMA AKTIV

 

2.1 Medlemskap i GUMA AKTIV kan søkes av myndige

personer som:
– Ikke skylder penger til GUMA AKTIV for tidligere  medlemskap, og har en allmenn god helsetilstand.

2.2 Personer som ikke er myndige kan inngå

medlemsavtale med GUMA AKTIV dersom vedkommendes foresatte inngår avtale med Guma.

2.3 Medlemskapet gjelder fra og med startdato

angitt i Medlemsavtalen samt i det omfang og for den periode som Medlemmet har bundet seg i medlemsavtalen.

2.4 Medlemskapet gir Medlemmet rett til å trene

Guma Aktiv sitt treningssenter slik det fremgår av Medlemsavtalen, og til å benytte seg av GUMA AKTIV’ til enhver tid gjeldende tilbud av treningsmuligheter og andre tjenester.

2.5 Omfanget av GUMA AKTIV’

ulike former for medlemskap og priser, fremgår av GUMA AKTIV til enhver tid
gjeldende beskrivelse av produkter, tjenester og  dertil tilhørende prisliste på www.Guma.no

 

2.8 GUMA AKTIV kan ikke alltid garantere

plass på Medlemmets valg av treningsaktivitet der deltakerantallet eller tilgangen er begrenset.

  1. Betaling 

3.1 Medlemmet, eller annen person

Medlemsavtalen har påtatt seg betalingsansvar for Medlemmet, skal betale vederlag og eventuelle avgifter iht. GUMA AKTIV’ til enhver tid gjeldende prisliste.

3.2 Vederlag og avgifter skal alltid følge den til

en hver tid gjeldende prisliste. Det månedlige vederlaget forfaller løpende til avtalt tidspunkt med unntak av ved oppstart hvor særskilte vilkår gjelder.

3.3 Medlemmet er ansvarlig for å inngå

nødvendig avtale med sin bankforbindelse for automatisk trekk av månedlig vederlag fra GUMA AKTIV.

3.4 Medlemmet har prisgaranti for sitt månedlige vederlag under bindingstiden.

Endring av vederlag gjelder først etter utgangen av bindingstid med mindre Medlemmet selv endrer medlemskapstype.

3.5 Medlemmet skal ikke betale vederlag dersom:

– medlemskapet er fryst iht. punkt 7

– GUMA AKTIV har sagt opp Medlemskapet

3.6 Dersom Medlemmet ikke betaler innen betalingsfristens utløp,

sendes inkassovarsel med ny betalingsfrist. Ved forsinket betaling kan GUMA AKTIV kreve dekket omkostninger og renter etter lov om renter ved forsinket betaling m.m.

  1. Medlemmets ansvar

 

4.1 Medlemmet plikter å:

– alltid bruke sitt medlemskort for å registrere  sin ankomst før Medlemmet benytter seg av GUMA AKTIV-senteret. Medlemmet kan bli spurt om legitimasjon ved sjekk.

– gjøre seg kjent med og følge GUMA AKTIV’ til enhver  tid gjeldende sikkerhets- og ordensregler,  som finnes på www.Guma.no samt i oppslag på senteret,

– informere GUMA AKTIV om forhold som endrer Medlemmets rett til rabatt på vederlag eller annen medlemsfordel, og informere GUMA AKTIV om endringer i opplysninger for betaling via månedsbetaling (som f.eks. kontonummer eller bytte av bank).

4.2 Medlemmet får tildelt et medlemskort

i GUMA AKTIV, som skal fremvises for adgangskontroll. Medlemskortet er GUMA AKTIV’ eiendom, og disponeres personlig av Medlemmet og kan ikke overdras eller lånes bort. Medlemmet er ansvarlig for å oppbevare kortet på en betryggende måte, slik